Etik Davranış Kurallarımız

Dürüstlük
Tüm paydaşlarımız ile yürüttüğümüz iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüstlük prensibini temel alarak doğruluk, iş ahlakı ve samimiyet değerlerini hiç unutmadan ve her geçen gün daha değerli kılarak hareket ederiz.
Gizlilik ve Sırların Korunması
Tüm çalışanlarımız, KBS başta olmak üzere müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza ait bilgileri korumak için çaba sarf etmelidirler. Çalışanlarımızın elde ettikleri ticari sır, gizli bilgiler, proje detayları gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması zorunludur. Çalışanlar bu bilgileri sadece yetkileri dâhilinde ve ilgili kişiler ile paylaşmalıdır.
Çalışanlar, çalıştıkları şirketten herhangi bir nedenle ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir zaman şirket veya KBS aleyhinde, kendi çıkarları doğrultusunda veya üçüncü şahıslara avantaj sağlamak amacı ile kullanmamalıdır.

Adalet
Din, dil, ırk, cinsiyet ve diğer tüm etnik unsurlar dikkate alınmadan müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve alt yüklenicilerimize eşit mesafede durur, herkese eşit fırsatları sunarız.
KBS çalışanları tarafsız olmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınmalıdır. KBS, çalışanları nezdinde de adalet ve güven duygusunun tesis edilmesine önem vermektedir. Tüm terfi, görev değişikliği ve işe alım kararları yalnızca işin gerekliliklerine göre; kişinin kabiliyeti, deneyimi, davranışı, iş performansı ve potansiyeli göz önünde bulundurularak verilmektedir.

Mobbing ve Taciz
Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımıza yönelik, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez. Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum ve davranışlar etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilir.
Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez.

Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması, KBS çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, ilişkide bulundukları müşterilere, kişilere veya kuruluşlara sağlanan, maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir. KBS çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında çalıştıkları şirketin ve KBS’ nin yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar, aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.

Hediye Kabul Etme ve Verme
KBS ile iş ilişkisi içinde olan, ilişki kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler yürütülürken kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul etmemeleri gerekir.
Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun hatıra ya da promosyon niteliğindeki ürünler dışında firma ile farklı bir münasebet içinde olma algısı oluşturabilecek herhangi bir hediye vb. ürünler kabul edilemez.

Kendi ve Yakınları Lehine İş Yapmama
Firmamızda eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi olan (kayın akrabalar dâhil) çalışanların aynı organizasyonda birbirleri ile raporlama bağı içinde olmamaları veya karar alma mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları esastır.
İşe alım süreçlerinde karar verme durumunda olan yöneticiler ve insan kaynakları işe alım yetkilileri, iş başvurusunda bulunmuş bir adayla eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi içinde olması durumunda çıkar çatışmasını giderecek önlemleri almak durumundadır. Bu, çıkar çatışması durumu bulunmayan alternatif insan kaynakları görevlilerinin sürece dâhil edilmesi yoluyla sağlanabilir.
Çalışanlarımızın grup şirketleri ile rakip, tedarikçi ya da müşteri ilişkisi içinde olan veya iş yapma çabası içindeki herhangi bir kuruluşta, kendisinin, eş ve üçüncü derece dâhil akrabalarının mali çıkarının olmaması gerekir.
İşten Ayrılan Çalışanların KBS ile İş Yapabilmesi
KBS’ den ayrılan çalışanların firmamız ile satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerle iş yapabilmesi için;
• Daha önce çalışmış olduğu şirkette hakkında disiplin kaydı olmaması,
• Daha önce çalışmış olduğu grup şirketinde üstlenmiş olduğu görevlerden ötürü bir çıkar çatışması bulunmaması gerekmektedir.
Bu şartların sağlanması koşuluyla işten ayrılanların KBS ile iş yapabilmesi için ilgili birimin yöneticisi tarafından hazırlanacak bir raporun etik kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

Sorumluluklarımız
KBS olarak iş faaliyetlerimizde sorumluluk bilinci içinde hareket ederiz. Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yasal Sorumluluklarımız
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
KBS, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak, müşterilerin haklarını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalamaktadır.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
KBS, çalışanlar için adil ve güvenilir bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olanaklar sunmakta ve çalışanların haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen göstermektedir.
Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek ve sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları desteklenmektedir.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Tedarikçi ve iş ortaklarımıza karşı adil davranmak temel prensibimizdir. Sürekliliği ön planda tutup değer yaratan, potansiyeli olan tedarikçi ve iş ortaklarımız ile eşitçil, saygılı ve ahlaki değerlerimiz ile çalışmaktayız.
İş yaptığımız ve yaptırdığımız kişi ve kuruluşların kişisel ve firma gizli bilgilerini korumaktayız.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
KBS olarak sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Bunun yanı sıra rakipler ile iş, piyasa ve rekabet koşulları vb. konularda çalışanların herhangi bir bilgi alışverişinde bulunulması yasaktır.
Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
Firmamız tüm süreçlerinde toplumsal çıkarları ve çevreye olan duyarlılığını ön planda tutmaktadır. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü bireyler olabilmek temel felsefemizdir. Bu bilinci her geçen gün artırabilmek için eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerinde en önde olmak hedefimizdir.